maandag 5 augustus 2013

6th Chakra Mandala- third eye.......

Hello there,


Just saw that I made a mistake at my previous mandala, that is the 5th one and not the 6th.........

Today I'll show you my mandala drawing of the 6th chakra or the third eye.  It all has to do with intuition and imagination, vision ........It was a very pleasant one to draw...... the swan stands for intuition, listening to your inner voice.......a part which we ignore most of the time because of the noise around us........

Hallo allemaal,

Zag net dat ik een vergissing heb gemaakt bij mijn vorige mandala, dat is de 5e en niet de 6e..........
Vandaag laat ik mijn 6e mandala zien in deze chakra serie, het derde oog.  Het heeft alles te maken met intuitie en verbeelding, visie, inzicht....het was een hele fijne om te tekenen.....de zwaan staat voor intuitie, luisteren naar je innerlijke stem..waaraan we zo vaak voorbijgaan in het rumour om ons heen


Creative and warm greet,

Miranda

dinsdag 18 september 2012

5th chakra......throat- 5e chakra.....keel

Hello there,


Today the 5th chakra or Vishudda which belongs to the area of the throat, the voice........different shades of blue are the primary colour and the secundary colour are orange shades. There are 16 elements.The most important life area's are communication and creativity.On the internet you can find more info if you like.


Hallo allemaal,

Vandaag het 5e chakra ofwel Vishudda welk behoort tot het gebied van de keel, de stem......diverse tinten blauw zijn de primaire kleur en de secundaire kleuren zijn tinten oranje. Er zijn 16 elementen.De belangrijkste levensgebieden zijn communicatie en creativiteit.
Je kunt hier meer informatie vinden als je dat wilt: http://www.stamcel.org/html/chakra5.htm

and the 2nd drawing of the 5th.......
en de 2e tekening van het 5e
Thanks for your visit and see you at the next chakra........the 6th......

Bedankt voor je bezoek en tot het volgende chakra......het 6eGreet from the heart  MIRANDA

zaterdag 4 augustus 2012

Heart chakra, 4th, Anahata- hart chakra 4eHello there,

Today the 4th chakra, the heart chakra or 'Anahata'......in Sanskriet. I've made this one in 2002 when I was in France.....I was staying there with some special people in a beautiful surrounding. It was during a difficult time in my life and I had an appartment for myself in the mountains of France. 
The number of elements is 12 and the main colour is green, all shades of green. The secundairy colour is pink.....
This chakra is located on the sternum zoch, heart region. Anahata means: invulnerable, soft and balanced. This chakra is the center of the chakrasystem. It's here where lower and higher energy meets.... You can encounter wholeness, balance in feeling for life, peace of heart. the heart is the center of Love. Well till so far my explaining......

Hallo allemaal,

Vandaag het 4e chakra, het hartchakra of 'Anahata' in Sanskriet. Ik heb deze gemaakt in 2002 toen ik in Frankrijk was.....Ik verbleef daar bij bijzondere mensen in een prachtige omgeving. Het was tijdens een moeilijke periode in mijn leven en ik had een appartement voor mezelf in de bergen van Frankrijk.
Het nummer is 12 van de elementen is 12 en de hoofdkleur is groen, alle tinten groen. De secundaire kleur is roze....
Het chakra bevindt zich op het borstbeen, bij de hartstreek. Anahata betekent: onkwetsbaar, fris , evenwichtig. Dit chakra is het centrum van ons chakrasysteem, hier komen de lagere energieen en hogere samen. Op deze plek kun je heelheid ervaren, evenwicht in levensgevoel, vrede in je hart. Het hart vormt het centrum van liefde. Tot zover mijn uitleg........


                               greetings from the heart,                            
Miranda
groet uit het hart,                                        


vrijdag 27 juli 2012

3rd chakra, solarplexus , Manipura


Hello there,

Today I show you the drawing of the 3rd chakra or Solarplexus or the Sanskriet name 'Manipura'. It's connected to the primary yellow colour and the complementary colour is purple. The number of elements is 10. At this time I ended the first mandala course we were just starting with this one so I have only one to show......

Hallo daar,

Vandaag laat ik je de tekening zien van het derde chakra of Zonnevlecht of de Sanskriet naam 'Manipura'. Het is verbonden met de primaire gele kleur en de secundaire of complementaire kleur is paars . Het getal van de elementen is 10. Op dat moment stopte ik met de eerste mandala cursus en we begonnen net met deze dus hier heb ik er maar een van.

I only want to mention some of the aspects of this chakra and for the ones who are interested ....just google for it.
- the third chakra is located at the height of your diaphragm
- it is the source of the life's energy and creativity and the seat of the power of will
- it is the 'I am' power
- this creative energy can be inspired by the aspirations or ideals of the higher self or they may be purely  dominated by personal power or ego

And this is my 3rd chakra mandala..........

Ik wil alleen nog de kenmerken van dit chakra benoemen en voor degenen die geinteresseerd zijn ....google gewoon even.....
- het derde chakra bevindt zich op de hoogte van het middenrif net iets boven de navel
- het is de bron van levens energie en creativiteit en de zetel van de wil
- het is de 'IK BEN' kracht
- deze creatieve energie kan geinspireerd worden door dromen en idealen van het Hoger zelf of ze kunnen gedomineerd worden door persoonlijke macht of ego

En dit is dan mijn 3e chakra mandalaThere is still about to say, be who you are and enjoy your creativity! Thanks for visiting.....

Rest me alleen nog te zeggen, wees wie je bent en heb plezier in je creativiteit! Bedankt voor je bezoek.....zaterdag 14 juli 2012

2nd chakra mandala drawings- 2e chakra mandala tekeningen
Hello there,

Well after the first ones the 2nd ones will follow, here they are......primary colour ORANGE and secundary colour BLUE........the number of elements are 6.
Beneath the first one I draw..it all has to do with 'going with the flow' and that again  has to do with 'trust' and 'surrender to'.....

Hallo daar,

Zo na de eerste tekeningen volgen de tweede, hier zijn ze....primaire kleur is ORANJE en de secundaire kleur BLAUW.........het getal van de elementen 6.
Hier beneden de eerste die ik tekende ....het heeft alles te maken met 'meegaan met de beweging' of 'stromen'......en dat heeft weer alles te maken met 'vertrouwen'en 'overgave'......
And the 2nd one..........
En de tweede........

I can give an explanation about the 2nd chakra but you canb find it anywhere on the internet if you are interested,  just google...

Ik kan het een en ander vertellen van het tweede chakra maar je kunt het zo vinden op het internet als je geinteresseerd bent......gewoon even googlen

Wishing you a 'flowing' day........

creative greet                                            

zondag 8 juli 2012

from the 'Mandala' phase- uit de Mandala periodeHello there,

It's been a while and I thought of the time I was busy drawing mandala's. It's so very nice to do and of course there is a therapeutic thought behind it but I believe that is always a side- effect of creating and playing with patterns, colours and movements.......
I joined several  mandala courses from a very lovely lady and it was a time when I was having a difficult time in life.......which does return very often......LOL but as you can read I can laugh about it too.....
Our mandala teacher had always turned our 'classroom' into the sphere of the particular chakra we were working on......so in this case there was a lot of red, a certain smell of essence and music. We always started with a relaxation and visualization exercise in which we took a 'walk' in our imaginary colour 'garden'.  
These drawings are based on the chakra's and to each chakra belongs a number of elements, and a certain colour combination  and with those facts you can play and give your own interpretation. I followed the chakra mandala course two times because I did not finish the 1st one and wanted to complete all chakra's. So you see here a 1st one and a 2nd one for the first chakra.

Hallo allemaal,

Het is weer even geleden en ik dacht aan de tijd dat ik bezig was met mandala tekenen. Het is zo fijn om te doen en natuurlijk zit er een therapeutische gedachte achter maar ik geloof dat dat zo ie zo een werking is van het creatieproces en het spelen met structuren, kleuren en beweging........
Ik volgde diverse mandala cursussen bij een heel lieve vrouw en het was tijdens een loeilijke tijd in mijn leven.......wat nogal eens voorkomt....LOL.....maar zoals je leest kan ik er ook nog om lachen....
Onze mandaladocente toverde de ruimte in een sfeer die paste bij het betreffende chakra waar we mee werkten.....dus in dit geval was een heleboel rood, een bepaalde geur en muziek. We begonnen altijd met een ontspannings en visualisatie oefening waar we een 'wandeling'maakten in onze denkbeeldige kleuren tuin.
Deze tekeningen zijn gebaseerd op de chakra's en bij elk chakra behoort een bepaald aantal van elementen en een bepaalde kleuren combinatie en met dit gegeven kun je spelen en je eigen interpretatie geven. Ik volgde de chakra mandala cursus twee keer omdat ik de eerste niet afgemaakt had en ik toch alle chakra's wilde voltooien. Dus hier zie je een eerste en een tweede 1e chakra.


As you can see this 1st chakra has 4 elements, the colour red is the basic colour and green it's supplementary colour. This chakra is the basic one, it stands for grounding as also the number 4. You can play with all shades of reds and greens ......whatever you feel attracted to at that moment.

Chakra 1 (at the bottom of the spine):The power of the 1st chakra determines the amount of physical energy a person has and the intention to live in the fysical reality. This chakra is also important for a good physical health. A person with a well balanced 1st chakra  clearly lives in the here and now.(from an internet site)
Zoals je kunt zien heeft dit chakra 4 elementen, de kleur rood is de basiskleur en groen zijn supplementaire kleur. Dit chakra is de basis, het staat voor aarding net als het getal 4. Je kunt met alle tinten rood en groen spelen....... waartoe je je aangetrokken voelt op dat moment.

Chakra 1 (bij stuitcentrum): De kracht van de eerste chakra bepaalt de hoeveelheid fysieke energie die iemand heeft en de wil om in de fysieke werkelijkheid te leven. Daarnaast is de eerste chakra ook belangrijk voor een goede fysieke gezondheid. Een persoon met een gezonde eerste chakra is duidelijk in het ‘hier en nu’ aanwezig.
( van een internetsite)
 Well, colour my words with your own thoughts and feelings and maybe you are inspired to just draw a circle and start colouring, no need for difficult patterns......just play......

Zo, kleur mijn woorden en tekeningen maar met je eigen gedachten en gevoelens en misschien ben je geinspireerd om gewoon eens een cirkel te tekenen en te kleuren, je hoeft geen moeilijke patronen te gebruiken.......gewoon spelen.....

Till next time,

tot de volgende keer,
zondag 27 mei 2012

Water colour paintings.........


Hello there,

Some time ago I've made this painting with water colour technique wet in wet and with use of aquapasto. I've called it 'to the Light' but you can pick your own thing out of it..... I really love to work wet in wet because you don't know where it will end or how it end up at least I don't....... it's now hanging somewhere hanging in the house of an old friend. The photo is not perfect because it's a photo from a photo.


Hallo allemaal,

Enige tijd geleden maakte ik deze aquarel met de nat in nat techniek en met gebruik van aquapasto. Het heet 'naar het Licht' maar je kan er je eigen ding uit halen....... ik hou erg van de nat in nat techniek want je weet nooit precies waar het eindigt of hoe het wordt althans ik niet......het hangt nu ergens in het huis van een oude vriend. De foto is niet perfect omdat het een foto is van een foto.

Ik heb diverse aquarellen gemaakt met deze techniek die ik geleerd heb van Bep Roggeveen, mijn voormalig lerares. Zij heeft weer les gehad van Bob Tomanovic, een van mijn favouriete kunstenaars. Hij heeft een eigen website dus als je geinteresseerd bent, neem een kijkje en geniet van zijn mooie kunstwerken! Je kunt ook een kijkje nemen op de website van Bep Roggeveen  en ik weet zeker dat je deze stijl zult herkennen.


I made several paintings with this technique that I learned from Bep Roggeveen, my former teacher. She has been taught by Bob Tomanovic, one of my favourite painters. He has his own website so if you are interested, take a look and be amazed by his talent! You can also take a look on the blog/website of Bep Roggeveen and I am sure you can recognize this style.

Above you can see another one with the same technique and is called 'Icy'.......also a photo made from a photo so the quality is far from perfect.......

Hierboven nog een andere met dezelfde techniek en is genaamd  'IJzig' .....ook een foto van een foto dus geen perfecte kwaliteit........

See you next time......... and thanks for visiting!.
tot de volgende keer en bedankt voor je bezoek!